HOME ASIA ASSETS CO.,LTD. www.homeaa.com

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

บริษัท โฮม เอเชีย แอ็สเซ็ท จำกัด

000-0-00000-0

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท โฮม เอเชีย แอ็สเซ็ท จำกัด

000-0-00000-0

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท โฮม เอเชีย แอ็สเซ็ท จำกัด

000-0-00000-0

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท โฮม เอเชีย แอ็สเซ็ท จำกัด

081-3-01971-9

( กระแสรายวัน )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท โฮม เอเชีย แอ็สเซ็ท จำกัด

081-2-49428-3

( ออมทรัพย์ )